Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Privacy statement

Gewoon Diana hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gewoon Diana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gewoon Diana zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Gewoon Diana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • Gegevens over gezondheid.
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Gewoon Diana verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid:
  Medische gegevens die van belang zijn voor de behandelingen zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc. 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, dan verwijderen wij deze informatie.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht om aan u toestemming te vragen om hierboven vernoemde bijzondere persoonsgegevens in onze computer te gebruiken en te bewaren. Hiertoe dient u een verklaring te ondertekenen die tijdens het intake gesprek wordt besproken en aangeboden. Indien u hier bezwaar tegen heeft zullen er geen bijzondere persoonsgegevens zoals hierboven vernoemd worden opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Gewoon Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van administratie en facturering
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het goed kunnen uitvoeren van de behandelingen. Medische gegevens worden opgeslagen om risico's voor u en mij in de gaten te kunnen houden. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Gewoon Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam adres woonplaats   : Voor de duur dat u cliënt bent bij Gewoon Diana
Contact gegevens               : Voor de duur dat u cliënt bent bij Gewoon Diana
Gezondheid                          : Voor de duur dat u cliënt bent bij Gewoon Diana

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewoon Diana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gewoon Diana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Diana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewoon Diana verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering Uvan onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Gewoon Diana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Diana) tussen zit. Gewoon Diana gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Pedicure softwarepakket ‘Podofile’: Dit is in gebruik voor de opslag van de cliëntgegevens om contact te kunnen onderhouden, informatie over de cliënt te kunnen bewaren om deze beter van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek en om de boekhouding in orde te maken. Dit programma (en back-up) zijn door de ontwikkelaars van het programma en door Gewoon Diana voorzien van beveiliging.
 • Modual: Voor het hosten van de website van Gewoon Diana. Zij gebruiken de cliëntgegevens van Gewoon Diana niet voor eigen doeleinden.
 • Libersy : voor het online boeken van een afspraak bij Gewoon Diana. Zij gebruiken de cliëntgegevens van Gewoon Diana niet voor eigen doeleinden. Libersy heeft een eigen privacy statement welke is in te zien via: https://www.websalons.nl/privacy-verklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De website van Gewoon Diana maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. De website wordt gehost door Modual en zij maken gebruik van een cookie control room.  In de cookie control room zijn drie categorieën gedefinieerd; functionele cookies, analytische cookies en advertentie cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website optimaal te laten werken en kunnen niet uitgeschakeld worden. De analytische en advertentie cookies kunnen uitgeschakeld worden. Tijdens het eerste bezoek aan de website wordt de cookie control room getoond en kunt u de voorkeuren aangeven.

Libersy, het online afspraken systeem, maakt ook gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Libersy doet dit om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Libersy of die van een derde partij. Libersy gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Note: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en .services, op de website van Libersy en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Gewoon Diana

Dr.Schaepmanstraat 23
6904 EB  Zevenaar Nederland
+31 629376297

Diana Bolder-Sietsema is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewoon Diana.  Zij is te bereiken via [email protected]

 

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren