Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Algemene Voorwaarden


Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen praktijk Gewoon Diana en een cliënt waarop praktijk Gewoon Diana deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Praktijk Gewoon Diana zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Gewoon Diana zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan praktijk Gewoon Diana melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag praktijk Gewoon Diana het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Gewoon Diana de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Praktijk Gewoon Diana moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling

Praktijk Gewoon Diana vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Praktijk Gewoon Diana vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website https://www.gewoondiana.nl.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via PIN te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald.

  1. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeerd de cliënt in verzuim. Met ingang van de 15de dag nadat de nota is uitgeschreven zijn we gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  2. Wanneer na 45 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 2 beschreven, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant of via PIN plaatsvinden.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling praktijk Gewoon Diana van alle gegevens, welke voor praktijk Gewoon Diana relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.

Praktijk Gewoon Diana neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem  en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Praktijk Gewoon Diana zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan praktijk Gewoon Diana behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.

Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt.

De privacy statement vindt u op de behandelingen pagina van deze website.

Geheimhouding

Praktijk Gewoon Diana is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, praktijk Gewoon Diana verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Praktijk Gewoon Diana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat praktijk Gewoon Diana is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Praktijk Gewoon Diana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Praktijk Gewoon Diana geeft de cliënt 1 week (5 werkdagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  1. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  2. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van praktijk Gewoon Diana heeft gebruik.

Beschadeging en diefstal

Praktijk Gewoon Diana heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk Gewoon Diana meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan praktijk Gewoon Diana. Praktijk Gewoon Diana moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal praktijk Gewoon Diana de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Praktijk Gewoon Diana verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.

Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft praktijk Gewoon Diana het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij praktijk Gewoon Diana worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Recht

Op elke overeenkomst tussen praktijk Gewoon Diana en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren